Bưu điện văn hóa xã Văn Miếu

  • Mã bưu điện: 298620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Miếu
  • Địa chỉ: Xóm Dẹ1, Xã Văn Miếu, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 872002