Bưu điện văn hóa xã Thịnh Vượng

  • Mã bưu điện: 276000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thịnh Vượng
  • Địa chỉ: Xóm Xẻ Pản, Xã Thịnh Vượng, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 0815807540