Bưu điện văn hóa xã Thanh Yên

  • Mã bưu điện: 381640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Yên
  • Địa chỉ: Bản Việt Yên 4a, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại:  0987581611