Bưu điện văn hóa xã Luân Giói

  • Mã bưu điện: 382270
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Luân Giói
  • Địa chỉ: Bản Giói A, Xã Luân Giới, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 0852071993