Bưu điện văn hóa xã Thanh Vinh

  • Mã bưu điện: 293881
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Vinh
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 710908