Bưu điện văn hóa xã Thái Ninh

  • Mã bưu điện: 295620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Ninh
  • Địa chỉ: Khu 1, Xã Thái Ninh, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 885399