Bưu điện văn hóa xã Thạch Đồng

  • Mã bưu điện: 294540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Đồng
  • Địa chỉ: Khu 4, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 877180