Bưu điện văn hóa xã Thạch Khóan

  • Mã bưu điện: 298400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Khóan
  • Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Thạch Khoán, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 873852