Bưu điện văn hóa xã Chuế Lưu

  • Mã bưu điện: 296310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chuế Lưu
  • Địa chỉ: Khu 3, Xã Chuế Lưu, Huyện Hạ Hoà
  • Điện thoại: 679817