Bưu điện văn hóa xã Sáng Nhè

  • Mã bưu điện: 383610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sáng Nhè
  • Địa chỉ: Bản Pàng Dê B, Xã Sáng Nhè, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0838182916