Bưu điện văn hóa xã Quài Tở

  • Mã bưu điện: 383030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quài Tở
  • Địa chỉ: Bản Xôm, Xã Quài Tở, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại:  0356042809