Bưu điện văn hóa xã Quài Cang

  • Mã bưu điện: 382530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quài Cang
  • Địa chỉ: Bản Sái Ngoài, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 0984513998