Bưu điện văn hóa xã Phúc Xuân

  • Mã bưu điện: 251410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Xuân
  • Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0917930583