Bưu điện văn hóa xã Phúc Tân

  • Mã bưu điện: 257310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Tân
  • Địa chỉ: Xóm 3 Chợ, Xã Phúc Tân, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 0943454824