Bưu điện văn hóa xã Phú Xuâ N

  • Mã bưu điện: 452670
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Xuâ N
  • Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá
  • Điện thoại: 01696637233