Bưu điện văn hóa xã Núa Ngam

  • Mã bưu điện: 381810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Núa Ngam
  • Địa chỉ: Bản Tân Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0973477380