Bưu điện văn hóa xã Nhâm

  • Mã bưu điện: 535780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhâm
  • Địa chỉ: Thôn Tà Kêu, Xã Nhâm, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 879391