Đại lý bưu điện Chợ Tuần

  • Mã bưu điện: 536230
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Tuần
  • Địa chỉ: Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thuỷ
  • Điện thoại: 865825