Bưu điện văn hóa xã Năng Yên

  • Mã bưu điện: 295860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Năng Yên
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Năng Yên, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 885995