Bưu điện văn hóa xã Mão Điền

  • Mã bưu điện: 222450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mão Điền
  • Địa chỉ: Xóm Bàng, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 02223784703