Bưu điện văn hóa xã Lương Ngoại

  • Mã bưu điện: 448520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Ngoại
  • Địa chỉ: Làng Ngọc Sinh, Xã Lương Ngoại, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 0917821965