Bưu điện văn hóa xã Long Môn

  • Mã bưu điện: 573140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Môn
  • Địa chỉ: Làng Trê, Xã Long Môn, Huyện Minh Long
  • Điện thoại: 0903283626