Bưu điện văn hóa xã Khánh Xuân

  • Mã bưu điện: 276220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khánh Xuân
  • Địa chỉ: Xóm Bản Phuồng, Xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc
  • Điện thoại: 01276653967