Bưu điện văn hóa xã Khải Xuân

  • Mã bưu điện: 295880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khải Xuân
  • Địa chỉ: Khu 11, Xã Khải Xuân, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 821415