Bưu điện văn hóa xã Khả Cửu

  • Mã bưu điện: 298680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khả Cửu
  • Địa chỉ: Xóm Tầm Rú, Xã Khả Cửu, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 241943