Bưu điện văn hóa xã Hương Hóa

  • Mã bưu điện: 512911
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Hóa
  • Địa chỉ: Thôn Tân Đức 1, Xã Hương Hoá, Huyện Tuyên Hóa
  • Điện thoại: 0912743092