Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đức

  • Mã bưu điện: 442310
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Đức
  • Địa chỉ: Xóm Phú, Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01255993789