Bưu điện văn hóa xã Hoàng Đồng

  • Mã bưu điện: 241520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Đồng
  • Địa chỉ: Thôn Hoàng Tân, Xã Hoàng Đồng, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053833555