Bưu điện văn hóa xã Hiếu Tử

  • Mã bưu điện: 942350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiếu Tử
  • Địa chỉ: Ấp Tân Đại, Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần
  • Điện thoại: 0294.3619100