Bưu điện văn hóa xã Nhị Long

  • Mã bưu điện: 941750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Long
  • Địa chỉ: Ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long
  • Điện thoại: 0294.3881100