Bưu điện văn hóa xã Hiền Chung

  • Mã bưu điện: 452770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hiền Chung
  • Địa chỉ: Bản Bó, Xã Hiền Chung, Huyện Quan Hoá
  • Điện thoại: 01626500139