Bưu điện Cầu Tào

  • Mã bưu điện: 441970
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Tào
  • Địa chỉ: Khu phố Phượng Đình 1, Phường Tào Xuyên, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373930213