Bưu điện văn hóa xã Háng Lìa

  • Mã bưu điện: 382210
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Háng Lìa
  • Địa chỉ: Bản Háng Lìa, Xã Háng Lìa, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 0825921142