Bưu điện văn hóa xã Đồng Nguyên

  • Mã bưu điện: 222140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Nguyên
  • Địa chỉ: Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223740740