Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh

  • Mã bưu điện: 295650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Lĩnh
  • Địa chỉ: Khu 2, Xã Đông Lĩnh, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 885494