Bưu điện văn hóa xã Đồng Liên

  • Mã bưu điện: 257900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Liên
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Ao, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0942742427