Bưu điện văn hóa xã Đông Cửu

  • Mã bưu điện: 298650
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Cửu
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Bái, Xã Đông Cửu, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 872089