Bưu điện văn hóa xã Đồng Cam

  • Mã bưu điện: 297220
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Cam
  • Địa chỉ: Thôn Cam Chú, Xã Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê
  • Điện thoại: 887249