Bưu điện văn hóa xã Đồng Bẩm

  • Mã bưu điện: 252870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Bẩm
  • Địa chỉ: Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083652568