Bưu điện văn hóa xã Đắk Nuê

  • Mã bưu điện: 637540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Nuê
  • Địa chỉ: Buôn Dhăm 1, Xã Đắk Nuê, Huyện Lắk
  • Điện thoại: 0262 3586089