Bưu điện văn hóa xã Ea Lai

  • Mã bưu điện: 634050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Lai
  • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Lai, Huyện M’Đrắk
  • Điện thoại: 0262 3731584