Bưu điện văn hóa xã Chu Túc

  • Mã bưu điện: 243940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chu Túc
  • Địa chỉ: Thôn Nà Tèn, Xã Chu Túc, Huyện Văn Quan
  • Điện thoại: 02053832155