Bưu điện văn hóa xã Cần Yên

  • Mã bưu điện: 275340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cần Yên
  • Địa chỉ: Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông
  • Điện thoại: 01248857468