Bưu điện văn hóa xã Đình Phùng

  • Mã bưu điện: 276540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đình Phùng
  • Địa chỉ: Xóm Phiêng Chầu I, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc
  • Điện thoại: 01678634917