Bưu điện văn hóa xã Bá Xuyên

  • Mã bưu điện: 256440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bá Xuyên
  • Địa chỉ: Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công
  • Điện thoại: 0945651185