Bưu điện văn hóa xã A Roàng

  • Mã bưu điện: 535950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã A Roàng
  • Địa chỉ: Thôn A Roàng 1, Xã A Roàng, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 870801