Bưu điện văn hóa xã A Đớt

  • Mã bưu điện: 535850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã A Đớt
  • Địa chỉ: Thôn Chi Lanh, Xã A Đớt, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 878750