Bưu điện Bốt Đỏ

  • Mã bưu điện: 535910
  • Bưu cục: Bưu điện Bốt Đỏ
  • Địa chỉ: Thôn Quảng Hợp, Xã Sơn Thủy, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 878203