Bưu điện Từ Sơn

  • Mã bưu điện: 222100
  • Bưu cục: Bưu điện Từ Sơn
  • Địa chỉ: Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223831604