Bưu điện Trần Phú

  • Mã bưu điện: 222120
  • Bưu cục: Bưu điện Trần Phú
  • Địa chỉ: Phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
  • Điện thoại: 02223743444